Skip links

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

HASTA/HASTA YAKINI İÇİN  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, yerel mevzuatımızda yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, Prof. Dr. Yavuz Kocabey Muayenehanesi’ne (“Hekim”) başvuran hastalara ve hasta yakınlarına ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve imhasına ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Prof. Dr. Yavuz Kocabey Muayenehanesi’nde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca, hasta ve yakınlarının veri güvenliği göz önünde bulundurularak, özel hayatın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem verilmektedir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemi, kimlere aktarılabileceği ve gerek KVKK ve gerekse GDPR (yurtdışına aktarılan veriler bakımından) kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

  1. Hangi Kişisel Verileri İşliyoruz?

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli kişisel verileri ile özel nitelikli kişisel verileri, KVKK m.4 ve GDPR m.5 çerçevesinde, KVKK 5. ve 6. maddeleri ile GDPR 6. ve 9. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme Şartları ve Amaçları doğrultusunda ve işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlar kapsamında kalmak üzere; hukuka uygun şekilde, işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuatta öngörülen her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak işlenecektir.

a-Kimlik Bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve/veya Pasaport Numaranız ve/veya Geçici T.C. Kimlik Numaranız, Prof. Dr. Yavuz Kocabey tarafından size özgülenebilecek hasta protokol/kayıt numaranız, doğum tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz ve sizi tanımlayabilen diğer kimlik verileriniz.

b-İletişim Bilgileriniz: Adresiniz (ikametgah/iş yeri), telefon numaranız (bildirdiğiniz ev/iş yeri sabit ve/veya mobil telefon numaralarınız), elektronik posta adresiniz

c-Sağlık Bilgileriniz: Kan grubunuz, alerjileriniz, kronik hastalıklarınız, ailevi ve genetik kökenli hastalıklarınız, bulaşıcı hastalıklarınız, daha önce geçirmiş olduğunuz ameliyatlara/operasyonlara ilişkin verileriniz, sürekli olarak kullandığınız ilaçlar, Covid-19 hastalığına ilişkin bilgileriniz, tıbbi tedavileriniz, sağlık raporlarınız, tahlil ve görüntüleme sonuçlarınız, reçete bilgileriniz, sağlığa zararlı alışkanlıklarınız ve tarafınıza uygulanacak tedavi ve tıbbi uygulamalar için gerekli diğer sağlık verileriniz.

d-Fotoğraf Ve Video Görüntüleriniz: Tıbbi işlem öncesinde, tıbbi işlem sırasında ve/veya tıbbi işlem sonrasında alınan fotoğraf ve/ veya videolarınız.

e-Mali Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, faturalama ve fatura bilgileriniz, özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile sair finansal verileriniz.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyor ve Aktarıyoruz?

Yukarıda yer alan Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atların Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama, Prof. Dr. Yavuz Kocabey Muayenehanesi’nin iç işleyişini planlanma ve yönetme, hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma, sigorta şirketleri yahut SGK’ya veya sizlere hizmetlerimize ilişkin faturalandırma yapılması, kimliğinizin doğrulanması, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, tıbbi ve bilimsel araştırma yapılması, tarafımızca sunulan hizmetlere ilişkin olarak her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; anlaşmalı kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme, ilaç veya tıbbi cihaz temini ve benzeri amaçlarla işlenecek, kaydedilecek, sınıflandırılacak ve kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği ilgili yargı mercilerine ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; gerektiğinde yukarıda belirttiğimiz amaçlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvarlara, özel sigorta şirketlerine, konsültasyon amacıyla diğer hekimlere, hukuk danışmanlarımız ve anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürolarına, muhasebeci ve mali müşavirlere, bilgi işlem personeline, tıbbi cihaz, ilaç ve malzeme tedarikçisine ve açık rızanızın olması halinde yurtiçi ve yurtdışında bulunan tıp fakülteleri, üniversiteler, üyesi yahut işbirliği halinde bulunduğumuz bilimsel dernek ve cemiyetler ile sair saygın kuruluşlar nezdinde yürütmekte olduğumuz bilimsel ve akademik çalışmalarımız esnasında gerekli anonimleştirilerek (verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin maskeleme, değişken çıkartma, genelleştirme vb. tekniklerle başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir) aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Ve Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler Nelerdir?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen (i) kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, (ii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iv) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması, (vi) kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi sebepleriyle (vii) veya açık rızanıza dayanılarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar kapsamında;

  1. a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
  2. b) Doğru ve gerektiğinde güncel olmak,
  3. c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile uyumlu olmak,
  4. d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak,
  5. e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere otomatik olan (ör., kamera kayıtları) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla (ör., tarafınızdan doldurulan formlar) işlenecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, sınıflandırılacak, aktarılabilecek ve saklama süresi sonunda imha edilecektir.
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız Nelerdir ve Bu Haklara Nasıl Erişebilirsiniz?

Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuş olmakla, kişisel veri sahibinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki hakları, KVKK’nın 11. maddesinde sayılmıştır. KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Madde 5’e göre Prof. Dr. Yavuz Kocabey’a yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Prof. Dr. Yavuz Kocabey

Adres: Fulya Terrace Center, Teşvikiye Mahallesi, Hakkı Yeten Cd. No: 11 D:Kat: 2, Şişli/İstanbul

e-mail: [email protected]